Điều lệ công ty
30/06/2015

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vinatex (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), là Công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. ...

TIN NỔI BẬT
Vinatex - liên kết
VIDEO